GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khu 8, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

Email:  mncuthang.thanhson@gmail.com

Điện thoại: 964227996